Close Dark Download image Light Share

Vindkraftspark Bliekevare

Projektbeskrivning

Ladda ner bild

Vi undersöker möjligheten att uppgradera vindkraftsparken i Bliekevare genom att ersätta befintliga turbiner med nya, mer effektiva modeller - en process som kallas “repowering”.

Den nuvarande parken består av 18 turbiner, med en totalhöjd på 125 meter. Planen är att ersätta dessa med maximalt 15 nya turbiner som har en totalhöjd på 280 meter.

Vindkraftsparken är belägen vid Rajastrand i Dorotea kommun, och projektområdet är en blandning av skog och öppen mark, med inslag av våtmarker.

Ladda ner bild

Detta händer nu

Ladda ner bild
Tillståndsprocessen pil Bliekevare

Inför den kommande ansökan om tilltånd enligt miljöbalken har samråd hållits med lokala och regionala myndigheter. Samrådet omfattar upp till 15 vindkraftverk med en maximal höjd på 280 m. Inför samrådet har det tagits fram ett underlag som översiktligt beskriver den planerade verksamheten, dess påverkan och beskrivning till den kommande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Ladda ner bild

Torsdagen den 25 januari hölls öppet hus på Risbäcks fjällskola där vi presenterade våra projektplaner och fanns tillgängliga för frågor och synpunkter. De synpunkter som vi får in kommer att vara en del av det fortsatta arbetet. Nu kommer arbetet med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning att påbörjas. Vi kommer att göra de utredningar som behövs, för att sedan göra en bedömning av de miljökonsekvenser som kan uppstå till följd av verksamheten. När miljökonsekvensbeskrivningen är färdig kommer en tillståndsansökan att lämnas till Miljöprövningsdelegationen i Västerbotten.

Projektfakta

  • Elprisområde 2
  • Idag finns en vindkraftpark på 18 turbiner och 125 m.
  • Nya vindkraftparken avser idag max 15 turbiner på högsta höjd 280 meter
  • Belägen vid Rajastrand Dorotea komun, Västerbottens län.

Downloads

Accept Decline Download now Download
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Elin Lindvall
Projektledare EnBW Sverige AB