Close Download image till toppen

Vindkraftspark Hömossen

Projektbeskrivning

Ladda ner bild

EnBW Sverige utreder möjligheten att etablera en vindkraftspark Hömossen belägen ca 30 km nordöst om Falkenberg och drygt 1 km sydost om Ullared. Avsikten är att ansöka om tillstånd för maximalt 9 vindkraftverk med en maximal totalhöjd på 290 m.

Hömossen är beläget på varierande markhöjd mellan 80 – 180 m över havet. Landskapet inom utredningsområdet utgörs till största delen av skogs- och myrmarker i höglänt terräng. Produktionsskog av gran dominerar, men det finns även inslag av bokskog samt ett mindre område odlingsmark vid den planerade infartsvägen i sydöst. Inom utredningsområdet förekommer ett fåtal bostadshus samt några mindre grusvägar. I anslutning till myrmarkerna finns enstaka mindre sjöar samt sumpskogar som domineras av barr-, bland- eller lövskog

Ladda ner bild
Karta över projektområdet Hömossen

Detta händer nu

Ladda ner bild
Tillståndsprocessen pil Holm

Samråd med myndigheter är planerat till mitten av april 2024 och kommer att följas av ett samråd med till exempel organisationer, särskild berörda och allmänheten. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att sammanställas, och i denna presenteras resultatet från inventeringar, utredningar mm och projektets konsekvenser för miljö och människors hälsa beskrivs. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas sedan den ansökan om tillstånd enligt miljöbalken som planeras lämnas in under hösten 2024.

Projektfakta

  • Beläget i Falkenbergs kommun
  • Elprisområde 4
  • Maximalt 9 vindkraftverk med en högsta totalhöjd av 290 m

Downloads

Accept Decline Download now Download
Fax: Mobile: Phone:
Fax: Mobile: Telefon:
Ulla Linder
Projektledare EnBW Sverige AB