Close Dark Download image Light Share

Vindkraftsparken Råmmarehemmet

I Råmmarehemmet i Tidaholm kommun har EnBW Sverige AB byggt sin första vindkraftspark från ax till limpa. Den består av tre vindkraftverk med en navhöjd på 111 m och en total höjd på 180 m på plats. Rotordiametern är 138 m. Den totala effekten är på 4,2 MW.

Projektinformation

Ladda ner bild
Platser för vindkraftverk vid vindkraftsparken Råmmarehemmet

I juli 2018 förvärvade EnBW Sverige AB vindkraftsprojektet Råmmarehemmet. Platsen för den planerade vindkraftsparken ligger på Hökensåsplatån mellan Varaplatån och Vättern ungefär 5 mil norr om Jönköping. Platsen används idag för skogsbruk.

Ladda ner bild

Vindförhållanden

Platsen har goda vindförhållanden. Mätresultat från maj 2010 till juni 2012 med en 80 meter hög vindmätare har visat på vindhastigheter på 8,0 m / s. Vi har kompletterat resultaten med LiDAR-mätningar på olika platser. Mätvärdena har kontrollerats av oberoende experter.

LiDAR-tekniken har på senare år etablerat sig inom vindindustrin och motsvarar, vid sidan av de normala vindmätningsmasterna, dagens moderna tekniska standard. Tekniken går ut på att laserstrålar skickas ut åt alla håll med korta mellanrum. Genom att partiklarna återsprids i atmosfären (dopplereffekt) kan man dra mycket noggranna slutsatser om den aktuella vindhastigheten och vindriktningen på höjder upp till 200 meter över marken. Dessutom registrerar sensorerna temperaturen och luftfuktigheten samt lufttrycket. De uppmätta värdena registreras kontinuerligt och överförs dagligen via ett GSM-modem.

Ladda ner bild

Människan och miljön i centrum

Alla erforderliga tillstånd för byggnationen av vindkraftsparken föreligger.

Även om vindkraften ur miljösynpunkt anses vara en av de absolut bästa energikällorna och väldigt många människor är välvilligt inställda till vindkraft, så finns det fortfarande de som oroar sig för vindkraftens inverkan på närmiljön. Det kan t.ex. handla om ljudet från rotorbladen, infrastrukturen, påverkan på fåglarna eller estetiska ingrepp i landskapet. På EnBW tar vi dessa problem på allvar och har därför inhämtat alla de tillstånd som behövs för att kunna bygga Råmmarehemmet.

När man kritiserar utvecklingen av vindkraftsparker i områden med högt landskapsvärde för man ofta fram potentiella skador för turismen som ett ekonomiskt argument mot en planerad utveckling. Studier om vindkraftindustrins effekter på turistsektorn visar dock tydligt att det inte finns något generellt samband mellan etableringen av vindkraftverk och sysselsättningen inom turistnäringen.

Ladda ner bild

Anslutning till elnätet

Vindkraftsparken kommer att anslutas till det befintliga elnätet som drivs av Tidaholm Energi. Det finns en distributionsstation för 130 kW som vindkraftsverken kan anslutas till via två underjordiska kablar på 22 kV.

Aktuella nyheter

Juni 2021
Nu är alla tre vindkraftverk helt färdigmonterade. De har en navhöjd på 111 meter och en total höjd på 180 meter. Rotordiametern är 138 meter. Var och en av de tre turbinerna har en nominell effekt på 4,2 MW. Således kan Råmmarehemmet täcka det årliga elbehovet för cirka 9 500 hushåll med en genomsnittlig årlig förbrukning på 4 000 kWh. Vindkraftparken ansluts till det lokala energibolaget Tidaholm Energis nät.

Mars 2021
Under kalendervecka 10 sker transporterna av tornsegment och rotorblad för vindkraftverk två och tre till Råmmarehemmet. Monteringen av de två turbinerna planeras starta mot slutet av veckan. Vänligen respektera att det är inte tillåtet att vistas på arbetsområdet pga av olycksrisk. Om arbetsområdet skall besökas sker detta efter anmälan och godkännande från byggarbetsmiljöansvarig platschef.

Februari 2021
Från och med vecka 7 påbörjas etablering av kranar. Vecka 8 och 9 förs kontors- och lager moduler upp på byggplatsen. Närmast på tur står transporter av andra byggdelar innan vindkraftverkens turbinhus och rotorblad anländer. Därefter påbörjas montering av torn och maskinkomponenter. Enligt projektledaren Johnny Andersson på EnBW kommer stora tunga delar företrädelsevis att fraktas på natten för att undvika trafikstörningar i möjligaste mån.

December 2020
Fundamenten är nu färdiga och Råmmarehemmets byggplats tar from vecka 52 juluppehåll. Mindre justeringar och kvarstående arbeten kommer därefter att företas under jan-feb 2021. De tunga transporterna till fundamenten har inneburit projektets största trafikbelastning. Med start i slutet på februari och början av mars påbörjas etablering av kranar och övrig utrustning, och direkt därefter levereras vindturbinernas komponenter.Transporter med stor påverkan på framkomligheten planeras att företrädesvis genomföras nattetid då trafikintensiteten är låg. Vi kommer naturligtvis att komma med ny information så fort det finns mer exakta datum. Alla i projektteamet önskar våra grannar en god jul och ett gott nytt år 2021!

Oktober 2020
Det första och sydligaste av tre nya fundament är klar sedan vecka 41. För närvarande arbetar vi med armeringen till de andra två fundamenten. Fundament två kommer vi sannolikt att gjuta torsdag den 15 oktober. Det sista fundamentet står sedan på tur under vecka 43, närmre bestämt tisdag den 20 oktober. Då kommer närboende att behöva räkna med en högre trafikbelastning.

Augusti 2020
Vänligen respektera att det inte tillåtet att vistas på arbetsområdet pga av olycksrisk . Om arbetsområdet skall besökas sker detta efter anmälan och godkännande från byggarbetsmiljöansvarig platschef PEAB/ Henric Wass tel: +46 733 373729

Juli 2020
Arbetet har återupptagits och vi jobbar för närvarande med att riva gamla fundament. Vi informerar er så snart som möjligt när det blir dags för nästa steg i processen.

Ladda ner bild

Kontakt

Projektdagbok

Ladda ner bild

Här kan du läsa om viktiga händelser och milstolpar under uppförandet av vindkraftsparken Råmmarehemmet. Här hittar du aktuell information om projekterings- och godkännandeprocessen samt om byggnationens framskridande.

Vindmätningar
Maj 2010 till juni 2012
Bygglov utfärdat
September 2016
Projektet förvärvas av Contellus Råmmarehemmet AB
Juli 2018
Start byggförberedande åtgärder
September 2018
Rivning gamla fundament
Slutet juni t.o.m september 2020
Gjutning av nya fundament
September t.o.m december 2020
Förväntad driftstart
Sommaren 2021
Ladda ner bild

EnBW

Med över 27 000 anställda är EnBW ett av Tysklands och Europas största energibolag. Vi har 5,5 miljoner kunder som vi levererar energi och hållbara lösningar till.

Vi fokuserar ständigt på utbyggnaden av förnybar energi och är redan en drivande kraft i Tyskland när det gäller att ställa om det tyska energisystemet till förnybara och hållbara energikällor. Vi erbjuder projektering, konstruktion, drift, underhåll, service samt direkt försäljning av vindkraftsparker.

Fram till 2020 är vår strategi att vi ska öka andelen förnybara energikällor i vår produktionssammansättning till 40 procent (år 2017 var andelen 26 procent). Med den vägledande principen ”Vi klarar det” ser vi oss som en drivande kraft för ekologisk förändring.

När det gäller utbyggnaden av vindkraften satsar EnBW på selektiv internationalisering som en komplettering till kärnmarknaden i Tyskland. Grundandet av EnBW Sverige AB innebär att vi nu utökar vårt vindkraftsåtagande till att även omfatta den svenska marknaden

Ladda ner bild

EnBW Sverige AB

Den svenska vindmarknaden är en av Europas främsta när det gäller utveckling av landsbaserad vindkraft. Vid utbyggnaden av de nya vindkraftverken i Sverige använder sig EnBW, som erfaren projektutvecklare och förvaltare av vindkraftverk, av ett eget tekniskt team.

EnBW Sverige AB har sitt säte Falkenberg. Där har man varit representerad sedan 2016 med sitt dotterbolag Connected Wind Services (CWS) (Link setzen). Tjänsteleverantören CWS är en av Sveriges ledande företag av producentoberoende tjänster för underhåll och reparation av vindkraftverk.