Close Light Download image Dark Share

Vindkraftens betydelse för klimat och miljö

Ladda ner bild

FN:s globala hållbarhetsmål, Parisavtalet, EU:s förnybarhetsdirektiv, Sveriges klimatlag och Energiöverenskommelsen är goda exempel på nationella och internationella klimatinitiativ.

Energiöverenskommelsens mål är ett hundra procent förnybart elsystem till 2040. För att uppnå detta mål behöver vindkraften producera minst 70 TWh, en investering på över 200 miljarder kronor. Investeringen är stor men samhällsekonomiskt lönsam – en rapport från Skellefteå Kraft visar att samhället får tillbaka fyra kronor för varje krona som investeras i det förnybara energisystemet.

Människor och miljö

Ladda ner bild

Omställningen till förnybar energi är en av vår tids stora utmaningar, särskilt som behovet av el ökat snabbt under de senaste åren och prognosen är att ökningen kommer att fortsätta. Mänsklig aktivitet medför en påverkan på vår miljö. Påverkan kan ske lokalt, regionalt eller globalt. Energiproduktion är inget undantag och för vindkraften ser vi att påverkan i huvudsak är lokal medan klimatvinsten i första hand är global och nyttan av energiproduktion är regional.

Ladda ner bild

Människor och miljö

För att begränsa påverkan på omgivningen planerar och bygger vi våra vindkraftverk med omsorg. Inför projektering av en vindkraftsanläggning anlitas externa experter för att kartlägga de värden som finns i området avseende bl.a. kulturmiljö, djur och natur samt beräkna påverkan från ljud och rörliga skuggor för bostäder och fritidshus. I det fortsatta arbetet tas sedan den hänsyn som behövs för att förena samhällets intresse av förnybar energiproduktion och samtidigt begränsa påverkan på människor och miljö.

Faktabox:
  • Riktvärden för ljud från vindkraft, Naturvårdsverket

Riktvärden för ljud från vindkraft


  • Vindkraft och uppfattat värde av turismupplevelsen i naturområden

Vindkraft och uppfattat värde av turismupplevelsen i naturområden (naturvardsverket.se)


  • Effekter på turistnäringen

Onshore vindkraft & turism i Skottland